PHP Classes

File: README.tr.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of 0x1881   PHP Curl Class Wrapper For Bots   README.tr.md   Download  
File: README.tr.md
Role: Example script
Content type: text/markdown
Description: Example script
Class: PHP Curl Class Wrapper For Bots
Send HTTP requests to given site using Curl
Author: By
Last change:
Date: 9 months ago
Size: 22,535 bytes
 

Contents

Class file image Download

PHP Curl

en tr

Bu paket, Curl kullanarak belirli bir API'ye HTTP istekleri gönderebilir.

S?n?f?n bir HTTP API'sine gönderece?i iste?i yap?land?rmak için birkaç tür parametre alabilen i?levler sa?lar.

Tüm parametreleri ayarlad?ktan sonra s?n?f, yap?land?r?lm?? HTTP iste?inin gönderilmesini gerçekle?tirebilir.

E?itim amaçl? kodlanm??t?r. Kötüye kullan?mdan dolay? kullanan ki?i sorumludur.

---

Kurulum

composer require 0x1881/curl

---

Örnek Kullan?m

<?php

require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';

$curl = new \C4N\Curl;
$curl->get('https://httpbin.org/get')
   ->setDebug(true)
   ->setHeader('User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)')
   ->setUserAgent('Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)')
   ->setCookieFile('./cookie.txt')
   ->setCookieJar('./cookie.txt')
   ->setReferer('https://httpbin.org/')
   ->setAutoReferer(true)
   ->setTimeout(5)
   ->setProxy('127.0.0.1:8888')
   ->setProxyAuth('user:pass')
   ->exec();

echo $curl->getResponse();
echo $curl->getHttpCode();
echo $curl->getHeader('Location');
echo $curl->getCookie('laravel_session');

---

Metodlar

?stek Metodlar?

Cevap Metodlar?

Di?er Metodlar

Sabitler

Metodlar?n Ayr?nt?l? Aç?klamas?

?stek Metodlar?n?n Detaylar?

setDefault()

S?n?f? varsay?lan istek ayarlar?na döndürür. Bu sayede, her yeni at?lan istekte ayarlar tekrar varsay?lana dönecek ?ekilde düzenlenir.

$curl->setDefault();

setMethod()

?ste?in türünü belirtir.

Kabul edilen türler

 • ``GET``, ``POST``, ``PUT``, ``DELETE``, ``PATCH``, ``HEAD``, ``CONNECT``, ``OPTIONS``, ``TRACE``
$curl->setMethod('GET');

setUrl()

?ste?in hedefini belirtir.

$curl->setUrl('https://httpbin.org/get');

setHeader()

?ste?e header ekler.

$curl->setHeader('Test-Header: value');

veya

$curl->setHeader('Test-Header', 'value');

veya

$headers = [
  'Test-Header: value',
  'Test-Header2: value'
];
$curl->setHeader($headers);

setBody()

?ste?e body ekler. Belirli istek metodlar? için geçerlidir.

Raw: Belirtilen body düz metin olarak ayarlan?r.

$curl->setBody('name=Mehmet&lastname=Can');

Query 1: `x-www-form-urlencoded` içerik türünde bir body ayarlar. Örnek yorum olarak eklenmi?tir. E?er veri array türde ise metod onu belirtti?imiz formata dönü?türecektir.

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->setBody($body);

// name=Mehmet&lastname=Can

Query 2: `x-www-form-urlencoded` içerik türünde bir body ayarlar. Örnek, yorum olarak eklenmi?tir.

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->setBody($body, $curl::QUERY);

// name=Mehmet&lastname=Can

_Json_: `json` format?nda bir body ayarlar. Örnek, yorum olarak eklenmi?tir.

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->setBody($body, $curl::JSON);

// {"name":"Mehmet","lastname":"Can"}

setOpt()

Curl kütüphanesinin `curl_setopt` metodunu pratikle?tiren metoddur. ?ste?e göre Curlopt sabitleri kullan?labilir.

$curl->setOpt(CURLOPT_URL, 'https://httpbin.org/get');

setDebug()

Curl kütüphanesinden CURLOPT_VERBOSE sabitini true olarak ayarlar bu sayede terminal sat?rlar?nda iste?e ait debug verilerini döndürür. Varsay?lan `false` kapal?d?r.

$curl->setDebug(true);

setUserAgent()

?ste?in user-agent ba?l???na istenen ua bilgisini ekler.

$curl->setUserAgent('Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)');

setCookie()

?ste?in `Cookie` ba?l???na belirtilmi? çerez bilgisini ekler.

$cookies = "XSRF-TOKEN=OWY4NmQwODE4ODRMjJjZDE1ZDZMGYwMGEwOA==; ci_session=esa2tb3mviicp2cb5abz32g";
$curl->setCookie($cookies);

veya

$cookie_name = 'XSRF-TOKEN';
$cookie_value = 'OWY4NmQwODE4ODRMjJjZDE1ZDZMGYwMGEwOA==';
$curl->setCookie($cookie_name, $cookie_value);

veya

$cookies = [
  'XSRF-TOKEN' => 'OWY4NmQwODE4ODRMjJjZDE1ZDZMGYwMGEwOA==',
  'ci_session' => 'esa2tb3mviicp2cb5abz32g'
];
$curl->setCookie($cookies);

setCookieFile()

Netscape format?ndaki cookie bilgileri eklenmi? dosyadan, cookie verilerini al?p iste?e uyarlar.

$curl->setCookieFile(__DIR__.DIRECTORY_SEPARATOR.'cookies.txt');

setCookieJar()

Netscape format?ndaki cookie bilgilerini belirtilmi? dosyaya ekler ve kaydeder.

$curl->setCookieJar(__DIR__.DIRECTORY_SEPARATOR.'cookies.txt');

setFollow()

?stek e?er yönlendirme yap?yorsa izin vermek için kullan?l?r. Varsay?lan `false` kapal?d?r.

$curl->setFollow(true);

setReturn()

?stek aktar?m?n? ç?kt? edilmesini ya da edilmemesini sa?lar. Varsay?lan `false` kapal?d?r.

$curl->setReturn(true);

setReferer()

?stekte kullan?lacak `Referer` ba?l???n? ayarlar.

$curl->setReferer('https://httpbin.org/');

setAutoReferer()

?stek yönlendirme yapm??sa istekte kullan?lacak `Refererba?l???n? otomatik ayarlar. Varsay?lanfalse` kapal?d?r.

$curl->setAutoReferer(true);

setTimeout()

Curl i?levlerinin zaman a??m?n? saniye cinsinden ayarlar.

$curl->setTimeout(5);

setConnectTimeout()

?ste?in saniye cinsinden denenme süresini ayarlar.

$curl->setConnectTimeout(5);

setMaxConnect()

Maksimum e? zamanl? ba?lant? say?s?n? ayarlar.

$curl->setMaxConnect(5);

setMaxRedirect()

Maksimum yönlendirme say?s?n? ayarlar. Varsay?lan de?er `20`.

$curl->setMaxRedirect(5);

setProxy()

?ste?in proxy arac?l??? ile ba?lanmas?n? sa?lar. Oto ayr??t?rma yapabilir. Oto ayr??t?rma yap?l?rken sadece 1. argüman kullan?lmal?d?r. Varsay?lan `HTTPS` proxy türü kullan?r.

$curl->setProxy('127.0.0.1', '8080');

veya (oto ayr??t?l?r)

$curl->setProxy('127.0.0.1:8080');

veya proxy türü belirtilebilir. (oto ayr??t?l?r)

$curl->setProxy('http://127.0.0.1:8080');
$curl->setProxy('https://127.0.0.1:8080');
$curl->setProxy('socks4://127.0.0.1:8080');
$curl->setProxy('socks5://127.0.0.1:8080');

veya kullan?c? ad? ve ?ifre ile kimlik do?rulamas? yap?labilir. (oto ayr??t?l?r)

$curl->setProxy('username:password@127.0.0.1:8080');
$curl->setProxy('http://username:password@127.0.0.1:8080');
$curl->setProxy('https://username:password@127.0.0.1:8080');
$curl->setProxy('socks4://username:password@127.0.0.1:8080');
$curl->setProxy('socks5://username:password@127.0.0.1:8080');

setProxyType()

?ste?in proxy arac?l??? ile ba?lanmas?n? sa?larken proxy türünü belirler. Curl sabitleri kullan?lmal?d?r.

$curl->setProxyType(CURLPROXY_HTTPS);

setProxyAuth()

?ste?in proxy arac?l??? ile ba?lanmas?n? sa?larken proxy kimlik do?rulama bilgilerini ayarlar.

$curl->setProxyAuth('user:pass');

veya

$curl->setProxyAuth('user', 'pass');

veya

$curl->setProxyAuth('user');

send()

?steklerin yap?ld??? fonksiyondur. ?stek metodlar?n? pratikle?tirmek için kullan?l?r. S?n?ftaki tüm istek metodlar? bu metodu kullanarak istek göndermektedir.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$curl->send('GET', 'https://httpbin.org/get', $headers);

veya

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->send('POST', 'https://httpbin.org/get', $headers, $body, $curl::JSON);

get()

`GET` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek body kabul etmez.

$curl->get('https://httpbin.org/get');

veya

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$curl->get('https://httpbin.org/get', $headers);

veya

$headers = 'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html';

$curl->get('https://httpbin.org/get', $headers);

post()

`POST` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek body kabul eder. setBody metodu body gönderilebilen tüm istek metodlar?nda geçerlidir.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->post('https://httpbin.org/post', $headers, $body);
$curl->post('https://httpbin.org/post', $headers, $body, $curl::JSON);

put()

`PUT` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek body kabul eder. setBody metodu body gönderilebilen tüm istek metodlar?nda geçerlidir.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->put('https://httpbin.org/put', $headers, $body);
$curl->put('https://httpbin.org/put', $headers, $body, $curl::JSON);

put()

`PUT` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek body kabul eder. setBody metodu body gönderilebilen tüm istek metodlar?nda geçerlidir.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->put('https://httpbin.org/put', $headers, $body);
$curl->put('https://httpbin.org/put', $headers, $body, $curl::JSON);

delete()

`DELETE` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek body kabul eder. setBody metodu body gönderilebilen tüm istek metodlar?nda geçerlidir.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->delete('https://httpbin.org/delete', $headers, $body);
$curl->delete('https://httpbin.org/delete', $headers, $body, $curl::JSON);

patch()

`PATCH` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek body kabul eder. setBody metodu body gönderilebilen tüm istek metodlar?nda geçerlidir.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$body = [
  'name' => 'Mehmet',
  'lastname' => 'Can'
];

$curl->patch('https://httpbin.org/patch', $headers, $body);
$curl->patch('https://httpbin.org/patch', $headers, $body, $curl::JSON);

head()

`HEAD` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek body kabul etmez ve response döndürmez.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$curl->head('https://httpbin.org/head', $headers);

connect()

`CONNECT` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek body kabul etmez.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$curl->connect('https://httpbin.org/connect', $headers);

options()

`OPTIONS` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek, body kabul etmez.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$curl->options('https://httpbin.org/options', $headers);

trace()

`TRACE` istek metodunu kullanarak istek atar. Bu istek, body kabul etmez ve response döndürmez.

$headers = [
  'User-agent: Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)'
];

$curl->trace('https://httpbin.org/options', $headers);

exec()

Bu metodun çal??t?r?lmas? herhangi bir iste?in ayarlar? yap?ld?ktan sonra zorunludur. `exec` metodu istek sonuna eklenmeden istek gönderilmez. Bu s?n?f curl kütüphanesindeki mant?kla çal??maktad?r. Zorunluluk sebebi, iste?i göndermeden ayarlar?n kontrolünü kolayla?t?rmakt?r.

$curl->exec();

> ayar kontrolü için exec eklemeden $curl de?i?kenini print_r metodu ile yazd?r?n.

Cevap Metodlar?n?n Detaylar?

getInfo()

Curl iste?i gönderildikten sonra olu?an curl tarafl? olu?an detayl? bilgileri döndüren metoddur.

Tüm bilgiler array türünde direkt döndürülebilir.

$curl->getInfo();

/*
Array
(
  [url] => https://httpbin.org/get
  [content_type] => application/json
  [http_code] => 200
  [header_size] => 202
  [request_size] => 51
  [filetime] => -1
  [ssl_verify_result] => 0
  [redirect_count] => 0
  [total_time] => 0.725079
  [namelookup_time] => 0.126243
  [connect_time] => 0.271622
  [pretransfer_time] => 0.577915
  [size_upload] => 0
  [size_download] => 221
  [speed_download] => 304
  [speed_upload] => 0
  [download_content_length] => 221
  [upload_content_length] => -1
  [starttransfer_time] => 0.724962
  [redirect_time] => 0
  [redirect_url] => 
  [primary_ip] => 127.0.0.1
  [certinfo] => Array
    (
    )

  [primary_port] => 80
  [local_ip] => 127.0.0.1
  [local_port] => 22219
  [http_version] => 3
  [protocol] => 2
  [ssl_verifyresult] => 0
  [scheme] => HTTPS
  [appconnect_time_us] => 577763
  [connect_time_us] => 271622
  [namelookup_time_us] => 126243
  [pretransfer_time_us] => 577915
  [redirect_time_us] => 0
  [starttransfer_time_us] => 724962
  [total_time_us] => 725079
)
*/

veya tek bir bilgi de döndürülebilir.

$curl->getInfo('http_code');

getCurlError()

?stek gönderildikten sonra curl bazl? bir hata olu?ursa bu metod hatay? döndürmektedir.

$curl->getCurlError();

getResponse()

?stekten al?nan cevab? döndürür.

$curl->getResponse();

veya cevaptaki fazla bo?luklar? silerek döndürebilirsiniz.

$curl->getResponse(true);

getRespJson()

?stekten al?nan cevap e?er json format?nda ise json verisini ayr??t?rarak döndürür. Dönü? türü objedir. Array türü de ayarlanabilir.

$curl->getRespJson();

veya json verisini array olarak döndürün.

$curl->getRespJson(true);
 1. argümanla json_decode için flag ayarlanabilir.
  $curl->getRespJson(false, JSON_PRETTY_PRINT);
  
  ---

getEffective()

?stekte yönlendirme varsa son gidilen kayna?? döndürür. Bunun için setReturn metodu true ayarlanmal?d?r.

$curl->getEffective();

// https://httpbin.org/get

getHttpCode()

?ste?in http durum kodunu döndürür.

$curl->getHttpCode();

// 200

getHeader()

?stekten dönen herhangi bir header döndürür. Tekil de?er verir. ?kinci argümana header idsi eklenir. header id argüman? varsay?lan son iste?in headerlar?ndan veri döndürür.

$curl->getHeader('device_id');

// e324h4e708f097febb40384a51as48

veya yönlendirme varsa önceki istekten header da al?nabilir. 2. argümana header idsi girilir.

$curl->getHeader('device_id', 0);

// e324h4e708f097febb40384a51as48

getHeaders()

?stekten dönen tüm headerlar? döndürür. Array de?er döndürür. ?lk argümana header idsi eklenir. header id argüman? varsay?lan son iste?in headerlar?ndan veri döndürür.

$curl->getHeaders();

/*
Array
(
  [response_code] => 200
  [Date] => Sat, 21 May 2022 10:00:34 GMT
  [Content-Type] => application/json
  [Content-Length] => 291
  [Connection] => keep-alive
  [Server] => gunicorn/19.9.0
  [Access-Control-Allow-Origin] => *
  [Access-Control-Allow-Credentials] => true
)
*/

veya

$curl->getHeaders(0);

getCookie()

?stekten dönen cookilerden seçilmi? olan? döndürür. 2. argümanda header id geçerlidir.

$curl->getCookie('XSRF-TOKEN');

// OWY4NmQwODE4ODRjN2Q2NTlhMmZlYWEwYzU1YWQwMTVhM2JmNGYxYjJiMGI4MjJjZDE1ZDZMGYwMGEwOA==

veya

$curl->getCookie('XSRF-TOKEN', 0);

// OWY4NmQwODE4ODRjN2Q2NTlhMmZlYWEwYzU1YWQwMTVhM2JmNGYxYjJiMGI4MjJjZDE1ZDZMGYwMGEwOA==

getCookiesRaw()

?stekten dönen cookileri cookie format?nda döndürür. 1. argümanda header id geçerlidir

$curl->getCookiesRaw();

// laravel_session=eyJpdiI6InV5bGRQNFJ4c01TYjZwT0I0amxzS1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFI2WWpVWGxmTldDcVJvVlwvbVJicXBxM0pjRkVRUlBRKzZWb1BkbzliZHBVdTlmUEV4UzZkaFVMbmlRTHNYczFOZm5HSWkwRXhjb3BJRGI1NGRyM2tnPT0iLCJtYWMiOiJjMjAwMWIyMGIxYmQwYzkxMGQyNGJhMDZmZDJiNThjNGZhMTUyZWVjZDlkNjg5ZWVjYjY2MGE1ZTlmZDAxOGNmIn0=

veya

$curl->getCookiesRaw(0);

// laravel_session=eyJpdiI6InV5bGRQNFJ4c01TYjZwT0I0amxzS1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFI2WWpVWGxmTldDcVJvVlwvbVJicXBxM0pjRkVRUlBRKzZWb1BkbzliZHBVdTlmUEV4UzZkaFVMbmlRTHNYczFOZm5HSWkwRXhjb3BJRGI1NGRyM2tnPT0iLCJtYWMiOiJjMjAwMWIyMGIxYmQwYzkxMGQyNGJhMDZmZDJiNThjNGZhMTUyZWVjZDlkNjg5ZWVjYjY2MGE1ZTlmZDAxOGNmIn0=

getCookiesArray()

?stekten dönen cookileri döndürür. 1. argümanda header id geçerlidir. Ad?ndan da anla??laca? gibi dönen veri türü arraydir.

$curl->getCookiesArray();

/*
Array
(
  [laravel_session] => eyJpdiI6InV5bGRQNFJ4c01TYjZwT0I0amxzS1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFI2WWpVWGxmTldDcVJvVlwvbVJicXBxM0pjRkVRUlBRKzZWb1BkbzliZHBVdTlmUEV4UzZkaFVMbmlRTHNYczFOZm5HSWkwRXhjb3BJRGI1NGRyM2tnPT0iLCJtYWMiOiJjMjAwMWIyMGIxYmQwYzkxMGQyNGJhMDZmZDJiNThjNGZhMTUyZWVjZDlkNjg5ZWVjYjY2MGE1ZTlmZDAxOGNmIn0=
)
*/

veya

$curl->getCookiesArray(0);

/*
Array
(
  [laravel_session] => eyJpdiI6InV5bGRQNFJ4c01TYjZwT0I0amxzS1E9PSIsInZhbHVlIjoiZFI2WWpVWGxmTldDcVJvVlwvbVJicXBxM0pjRkVRUlBRKzZWb1BkbzliZHBVdTlmUEV4UzZkaFVMbmlRTHNYczFOZm5HSWkwRXhjb3BJRGI1NGRyM2tnPT0iLCJtYWMiOiJjMjAwMWIyMGIxYmQwYzkxMGQyNGJhMDZmZDJiNThjNGZhMTUyZWVjZDlkNjg5ZWVjYjY2MGE1ZTlmZDAxOGNmIn0=
)
*/

getBetween()

?stekten al?nan cevaptan, belirtilen aral?ktaki metni bulup döndürür. Tekil de?erinde string veri döndürür.


// <p>asd</p>

$curl->getBetween('<p>', '</p>');

//asd
 1. argüman getResponse metodunun 1. argüman?na e?ittir. Cevaptaki fazla bo?luklar? siler.
  $curl->getBetween('<p>', '</p>', true);
  
  ---

getBetweens()

?stekten al?nan cevaptan, belirtilen aral?ktaki metni bulup döndürür. Ço?ul de?erinde array veri döndürür. Belirtilen aral?klar birden fazla hepsini al?r.

/*
<p>test</p>
<p>test 2</p>
*/

$curl->getBetweens('<p>', '</p>');
/*
Array
(
  [0] => test
  [1] => test 2
)
*/
 1. argüman getResponse metodunun 1. argüman?na e?ittir. Cevaptaki fazla bo?luklar? siler.
  // <p>test</p><p>test 2</p>
  $curl->getBetweens('<p>', '</p>', true);
  /*
  Array
  (
  [0] => test
  [1] => test 2
  )
  */
  
  ---

Di?er Metodlar?n Detaylar?

find()

?ste?in cevab?nda bir metin aramas? yapar varsa obje türünde sonuç döndürür. Tekil bilgi arama yap?labildi?i gibi ço?ul da yap?labilir. Varsay?lan kaynak `getResponse` metodundan al?nan veridir. ?ste?e ba?l? 2. argümana farkl? kaynak eklenebilir.

title tag? kontrolü

$find = $curl->find("<title>Anasayfa</title>");

if ($find->result) {
  echo 'Bulundu'.PHP_EOL;
  echo 'Bulunan: '.$find->finded;
}

/*
stdClass Object
(
  [result] => 1
  [finded] => <title>Anasayfa</title>
)
*/

veya çoklu arama yapabilir.

$aranacaklar = [
  "<title>Anasayfa</title>",
  "Anasayfa",
  "Konu eklendi.",

];
$find = $curl->find($aranacaklar);

if ($find->result) {
  echo 'Bulundu'.PHP_EOL;
  echo 'Bulunanlar: '; print_r($find->finded);
  
}

/*
stdClass Object
(
  [result] => 1
  [finded] => Array
    (
      [0] => <title>Anasayfa</title>
      [1] => Anasayfa
    )

)
*/

veya farkl? kaynak eklenebilir.

$aranacaklar = [
  "<title>Anasayfa</title>",
  "Anasayfa",
  "Konu eklendi.",

];

$metin = "<title>Anasayfa</title>Konu eklendi.";

$find = $curl->find($aranacaklar, $metin);

if ($find->result) {
  echo 'Bulundu'.PHP_EOL;
  echo 'Bulunanlar: '; print_r($find->finded);
  
}

/*
stdClass Object
(
  [result] => 1
  [finded] => Array
    (
      [0] => <title>Anasayfa</title>
      [1] => Anasayfa
    )

)
*/

getOpt()

`setOpt` metoduyla ayarlanan sabitlerin de?erlerini döndürür. Keyler sabitlerin ad?n? içermez. Curl kütüphanesi böyle sunmaktad?r.

$curl->getOpt();

/*
Array
(
  [42] => 1
  [19913] => 1
  [10036] => GET
  [10002] => https://www.google.com/
  [80] => 1
  [84] => 2
)
*/

veya

$curl->getOpt(CURLOPT_URL);

// https://www.google.com/

Sabitlerin Detaylar?

RAW

?stekte gönderilecek body verisini düz metin olarak alg?lamas?n? sa?lar.

$curl::RAW;

JSON

?stekte gönderilecek body verisini json olarak alg?lamas?n? sa?lar ve json verisine dönü?türür.

$curl::JSON;

QUERY

?stekte gönderilecek body verisini form olarak alg?lamas?n? sa?lar ve form verisine dönü?türür.

$curl::QUERY;